Alla fält som är med i rapporten grupperade efter hur de administreras.

Grundläggande elevadministration

Personnummer

-          Hämtas automatiskt från elevens personnummer

o   Användare under Verktyg – Användare

Grundskolans skolenhetskod

-          Hämtas från den skolenhet eleven är kopplad till

o   Skolenhetskod redigeras under Verktyg – Skolenhetskod.

o   Elevs koppling till skolenhet hanteras via elevkort (för en elev) – inställningar eller Elevadministration – Skolenhet (för många elever)

Skolenhetsnamn (samma som ovan)

Årskurs

-          Hämtas från den årskurs eleven går enligt elevens studieplan

o   Årskurser hanteras under Verktyg – Årskurser

o   Elevens årskurs hanteras under Elevkort – Studieplan

Klass (Klassbeteckning)

-          Hämtas från den klass eleven är kopplad till

o   Elevs koppling till klass hanteras via elevkort (för en elev) – studieplan eller Elevadministration – Klass (för många elever)

Fritids (Eleven är inskriven på fritidshem)

-          Hämtas automatiskt från elevens markering om fritids

o   Användare under Verktyg – Användare – Elevroll – Fritids (markerad som aktiv)

Fritidshemmets skolenhetskod

-          Samma som Grundskolans skolenhetskod om fritids är på grundskolan.

Fritidshemmets namn

-          Samma som Grundskolans namn om fritids är på grundskolan

Gruppadministration

Avdelningens namn

-          Hämtas från eleven fritidsgruppsplacering. Har eleven flera placeringar tas den första. OBS endast grupper som är markerade som fritids.

Administreras på studieplanen

Efter understreck måste XXX ersättas av språkkoder. Språkkoder finns på www.scb.se/grundelev

Dessa ska anges under ”Verktyg” – ”Kurser” välj kurs och skriv i fältet ”SCB kod”

Kursen skall finnas på elevens studieplan för aktuellt läsår.

SVA (Eleven läser svenska som andraspråk)

M1_XXX (Modernt språk som elevens val) Notera språkkoder!

M2_XXX (Modernt språk inom ramen för språkval) Notera språkkoder!

Alternativ till modernt språk, dvs. eleven följer annan kursplan än i moderna språk på undervisningstiden avsatt för språkval. Gäller årskurs 1-9. Hämtas automatiskt om språkkoden är någon av dessa.
M2_EN = engelska
M2_ML = modersmål
M2_SV = svenska
M2_SVA = svenska som andraspråk
M2_TN = teckenspråk

MLXXX (Modersmål för modersmålsrapport) Notera språkkoder!

 

Elevinställningar

Administreras under ”Elevadministration” för många elever och kan även administreras på ”Elevkort” flik ”Inställningar”. Eleven ska ha markering som aktiv för att det ska gälla.

Berättigad (Eleven är berättigad till modersmålsundervisning) 

Åtgärdsprogram

Särskilt stöd, särskild undervisningsgrupp

Särskilt stöd, enskild undervisning

Särskilt stöd, anpassad studiegång

Studiehandledning på modersmål

Integrerad i grundskola *

Särskilt stöd i form av distansundervisning

Särskilt stöd i form av annan undervisning

* Från och med hösten 2019 ska integrerade grundsärskoleelever i grundskola rapporteras in av grundskolorna.